موسسات تحقیقاتی

سایت‌های آموزش و ترویج

موسسات بین المللی

سازمان جهاني خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) موسسه بین‌المللی تحقیقات برنج (IRRI) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD) انجمن جهانی تحقیقات ونوآوری کشاورزی (GFAR) گروه مشورتی تحقیقات بین المللی کشاورزی (CGIAR) مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم (CIMMYT) مرکز بین‌‌المللی تحقیقات کشاورزی (ICARDA)


پژوهشگاه،  پژوهشکده و  مراکز ملی

مراکز تحقیقاتی و منابع طبیعی
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجان غربی
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان(ایرانشهر)
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
مركزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال وبختیاری
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0